Doding Haleluya Digital

177. Barah ma Jumpah Padan in

Doding Na Masa Magira

As = do
1. Barah ma jumpah padan in, in ma panrohni Tuhan. Hubani manisia in, mandabuh paruhuman. Bai ganup na manggoluh in, age bai na dob matei in, Sonai do ihatahon.
2. Nabogei ma gomos ijin tarompit ni malekat; Ganupan puho ma ijin, na matei pinaingkat. Sagala na manggoluh in mamintor mubah ma ijin, Ibaen Tuhanta Jesus.
3. Basaon ma podas ijin pustaka partingkian, Ni ganup na dob ongga in binaenni hajolmaon; Ijin torang ibogei bei ganup hinorjahonni bei Sadokah bai goluhni.
4. Mangarou ma ganup ijin na mengengkar Tuhannta, Na longkot tong uhurni in bai arta na lao seda. Ihutkononni ma ijin sibolis, sipangagou in lao hu nagori toruh.
5. Urupi Ham ma au ijin, Ham parholongni atei, Ase tarsurat gorankin tanda ni dousa sahei. Tenger ma uhurhin ijin, ai domma talu munsuhkin, Margalar ma utangku.
6. Halani ai jagai Ham au das bani paruhuman, Sai Ham ma paluahkon au ampakon ni hasoman! Ham ma pujionnami bei, dob das hujin hanami bei, i surga hasonangan.
7. O Jesus, dokahnin hape ari-Mu paimaon; Mabiar hanai on ope ibahen sitaronon. Sar roh ma Ham, sai roh tongon, paluah Ham hanami on Humbai ganup pangagou!

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital