Doding Haleluya Digital

55. Bintang ni si Jakob in

Doding Epiphanias

F = do; BL 74
1. Bintang ni si Jakob in, pinarbagah ni Jahowa Na porlu uhurhin, pasangapkon Ham baen tanda. Na huhaholongi Ham, na dob roh hun surga Ham.
2. Omas bereonku Ham, in ma haporsayaonku; Ai na dob isuan Ham in hu bangku baen ugasku. Sai pitah ma omaskin ’ge bai sitarononkin.
3. Timus ni hamonan in, misbou hu hotak-Mu, Tuhan. Songon tonggo mando in, na hu lobei-Mu huboan. Jalo Ham ma hatangkin mamuji goran-Mu in.
4. Mir huboban hu Bamu, in ma horu ni uhurhu. Panunsahingkin Bamu marhiteihon ni dousangku. Sasap Ham ma dousangkin, jab o Ham ma sombahkin

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital