Doding Haleluya Digital

126. Dear ni in Panogu-Mu Jahowa

Doding Haporsayaon

C = do ; BL 200
1. Dear ni in panogu-Mu Jahowa, bani ganup na pinarmahan-Mu Seng anjai roh bahenon-Mu na dorsa Seng tarponopkon Ham be bujur-Mu Gati suhar do pambahenan-Mu Bai uhurni na so mananda Ham Hape halani in marrohan bei Bai haliharon na tinobus-Mu
2. Ai mintor ra Tonduy-Mu mangirikkon, bai titah na binaen ni jolma in? Ham na tongtong tarlobih in maruhur, sai sura-sura-Mu do saud in. Sai talu do na pag mangimbang Ham, age ganup marbois gogoh in; Ai Ham do na so halompouan in, maningon saud do sura-sura-Mu.
3. Iimbang Ham do na jungkat maruhur, na gijang uhur ipatoruh Ham. Tapi ganup na martoruh ni uhur, in do na tong ihaholongi Ham. Parhata na gogoh i tanoh on, tongtong ihagigihon uhur-Mu. Bai na sombuh maidop uhur-Mu, sai sihol in tongtong urupan-Mu.
4. O Tuhan, sai na puji ma goran-Mu, ai ipagoluh Ham do hanai on! Tandaon nami ma pambahenan-Mu, dob ipalihar Ham panonggor on. O Naibata, holong ma uhur-Mu, manogu hanai na ngalutan on. Holong ma atei-Mu bannami on, ‘se ondos hu Bamu bahenon-Mu.
5. Jahowa, sai pasabou Ham uhurhu, mangkamalaskon na binahen-Mu. Ajari au, patorang Ham langkahku, lao mangayaki Ham hu surga-Mu. Sai ulang lopas Ham be kahou au, pasorap Tonduy-Mu bai uhurhon. Mangiring-iring au i tanoh on, ronsi na ondos au hu lambung-Mu.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital