Doding Haleluya Digital

209. Dob Salpu Taun na Buruk in

Doding Tahun Baru

F = do; BL 36
1. Dob salpu taun na buruk in, Ham ma hupuji Tuhankin Ai iparorot Ham tongtong tonduyhu pakon dagingkon Ai iparorot Ham tongtong tonduyhu pakon dagingkon
2. Holong ma Ham, o Jesus, patorap Ham gabei-Mu in Bani Kuria-Mu tongtong ibagas taun na baru on Bani Kuria-Mu tongtong ibagas taun na baru on
3. Patotap Ham ma Hata-Mu, na mangapohi uhurhon Tapi pangagou haganup, padaoh Ham ma in tongtong Tapi pangagou haganup, padaoh Ham ma in tongtong
4. Sai sasap Ham ma dousangkin, dousangku taun na salpu in Sai uras Ham ma in ganup, Tuhan holong ma atei-Mu Sai uras Ham ma in ganup, Tuhan holong ma atei-Mu
5. Urupi, pargogohi Ham hanami mambalosi ham Lao manundalhon dousa in, ampa ganup na jahat in Lao manundalhon dousa in, ampa ganup na jahat in
6. Sai togu ham hanami on hu hagoluhan na tongtong Totap bai Kuria-Mu, rupeini na tarsulur in Totap bai Kuria-Mu, rupeini na tarsulur in

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital