Doding Haleluya Digital

165. Domma Loja Dagingkon

Doding Bodari

F = do
1. Domma loja dagingkon sihol pitpit matangkon. O Bapa panonggor-Mu na manjaga au.
2. Sasap Ham ma haganup na hubaen na so talup; Haganupan simbeihin ipajorei Jesuskin.
3. Haganup hasomankin, ondos ma hutangan-Mu. Isi ni dunia on jaga Ham saborngin on.
4. Halak na masombuh in ampa na boritan in, Haganup na horu pe, Ham mangapoh in, ale!  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital