Doding Haleluya Digital

151. Dong do Bah Tubuh Dear in

Doding Hasasapan ni Dousa

G = do
1. Dong do bah tubuh dear in, bai na mardousa in; Jenges tumang bah tubuh in, pasonang uhurhin.
2. Bah tubuh na mapansing in, in ma Jesusta in; Isasap do siningta in, ibuat horungkin.
3. Ai daroh ni Tuhanta in, in do bah tubuh in, durus i Goigata do in, manghopkop hila on.
4. Ai ma tongon, ai dihut au gabe pansing homa, ai holong-M u berean au, ampa na roh homa.
5. Parj ahat i siamun-Mu , i Dolog Golgata, mintor i golom hata-Mu, ibaen porsaya da.
6. Jadi torus maluah in humbai pangagou in, Halani tenger uhuniin, Bamu Rajani in.
7. Sai dihut au paluah Ham, padaoh na bursik in; Bannami sai patongtong Ham, haporsayaon in. 8 Ai na margogoh do tongtong daroh-Mu na durus, pansing ibaen in uhurhon, bulat janah torus.
9. Halani in pujionkin ma lalap goran-Mu ; Sai in magira dodingkin, dob das hu lambung-Mu.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital