Doding Haleluya Digital

329. Eta Misir Hita

Doding Paruntolon

Bes = do; BL 242
1. Eta misir hita, lao hu surga in, ai totap ijin Bapa Parholong in. Lang dunia on be, arapkonon in, salpu do ganup ai seng haposan in. Halanin sai eta ulang sangsi be, jalo ma ulihta na sirsir ijin.
2. Eta ma ihutkon Tuhan Jesus in, na roh pagoluhkon ganup jolma in. Ai holong uhur-Ni bai pardousa in, ai isasap do ganup dousanta in. Halaniin sai eta, ulang tading be, ase das ma hita on hu surga le.
3. Eta misir hita ai lambin dohor, ujung ni langkahta i dunia on. Lang adong be mara ge na susah pe, malas uhur do, sonang ganup hape. Halanin sai eta haporluhon ma, jalo ma ulihmu humbai Naibata.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital