Doding Haleluya Digital

259. Gati Marhoru Diri

Doding Paruntolon

F = do; BL 7
1. Gati marhoru diri, ibahen jolma in Na manlioti diri, paruhur daging in Na manlioti diri, paruhur daging in
2. Ai dompak hamagouan, do lao ganupan in Humbani hagoluhan, daoh ganupan in Humbani hagoluhan, daoh ganupan in
3. Ijaga Naibatanta, do hita on ijin Ase tadingkononta, paruhur magou in Ase tadingkononta, paruhur magou in
4. Sipilih hagoluhan, usihi ma tongtong Ase hu hasonangan, odor ma hita on Ase hu hasonangan, odor ma hita on
5. Ai sada do Bapanta, Tuhan Jahowa in Sai megah ma uhurta, lao mangirikkon in Sai megah ma uhurta, lao mangirikkon in
6. Ijaga Naibatanta, ganupan hita on Itogu do uhurta, bai na dear tongtong Itogu do uhurta, bai na dear tongtong  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital