Doding Haleluya Digital

503. Gok Bai Malas ni Uhur

Doding Horja na Martohonan

F = do
1. Gok bai malas ni uhur do au, mamuji Ham Tuhanku. Ai ipanalom Ham hape au, marhorja bai pohon-Mu. Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu. Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.
2. Ham do na boi mambaen au talup, hatengeran bai horja. Ase torsa horjangku ganup, Ham do na mardimata. Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu. Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.
3. Sanggah na loja ngayotan au, roh do Ham mangurupi. Sai isahap-sahapi Ham au, ulang sompat mandolei. Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu. Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.
4. Huharinggaskon ma haganup, horja na ondos bangku. Janah sai huhorjahon pongkut, baen sangap ni Goran-Mu. Megah, megah uhurhon, mangkorjahon parentah-Mu Boi au dirgas nuan on, Ham do na mamasu-masu.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital