Doding Haleluya Digital

388. Ham O Naibatangku

Doding Trinitatis

Es = do
1. Ham O Naibatangku na manompa au, ai na loja dagingkon. Ibaen goluhkon, sai bulinsah au Seng dong i tanoh on, haporusanku Pitah Ham do haposankin, togu Ham au na loja on. Pitah Ham do haposankin, togu Ham au na loja on.
2. Ham O Tuhan Jesus na manobus au, ai na pusok uhurhon Ibaen dousangkon, sai holsohan au Seng dong i tanoh on haporusanku Pitah Ham do haposankin, togu au na marhoru on Pitah Ham do haposankin, togu au na marhoru on
3. Ham Tonduy Napansing, sai ajari au sai pagolpa Ham au on Bani goluh on ulang magou au Seng dong i tanoh on haporusanku Pitah Ham do haposankin, togu au na marhoru on Pitah Ham do haposankin, togu au na marhoru on  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital