Doding Haleluya Digital

336. I Lambung-Mu o Jesuskin

Doding Paruntolon

Es = do; BL 239
1. I lambung-Mu o Jesuskin, sai na damei do uhurhin maporus ganup holsohkin, lambin torangma uhurhin Sai ganda ma ‘ge gogohkin, dob hutandai Ham Jesuskin
2. I lambung-Mu o Je suskin, sai lintun do na jahat in. Guru Bamu ganup hape, gilumbang pakon logou pe, Sonang tumang ma uhurhin dob hutandai Ham Jesuskin .
3. I lambung-Mu 0 Jesuskin , seng be margogoh munsuhkin . Sai talu do na jahat in, sai monang do napintor in. Martuah ma na domu in hu bani Jesus Rajangkin.
4. Bai ajalhin o Jesuskin, gomos ma jolom tangankin. Padas Ham au hu surga in, ondos bai hasangapon-Mu. Dodingkononku ma ijin holong ‘ge dear layak-Mu .

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital