Doding Haleluya Digital

197. I Lambung ni Parsilang

Doding Ni Dakdanak

Es = do; BL 269
1. I lambung ni parsilang do hasonangankin, Na dong tarbaen be sirang uhurhu in hunjin. Parsilang na i Golgata hu haholongi ho; Ai rapat au bai Naibata na marhiteihon ho.
2. I lambung ni parsilang do pangarapankin, Na lao hu bai na sonang nagori atas in. Parsilang na i Golgata sitobus tonduyhin, Sai sihol tong ma ho ratah idingat uhurhin.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital