Doding Haleluya Digital

180. Ija Parsaranan na Gok Sonang in

Doding Na Masa Magira

Es = do; 4 ketuk; BL 118
1. Ija parsaranan na gok sonang in, harohan ni tonduy ija nani in. Tor dong parsaranan ni tonduy ijon, bai tanoh ni jolma na mardousa on? Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hasusuranta i surga tongon. Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hasusuranta i surga tongon.
2. Tadingkon ma ruhut ni dunia on, ‘se sonang ho use hu surga tongon. Ihutkon ma Jesus, pambobai in, bai ganup na sihol itogu hujin. Nai ma, nai ma naima tongon, ihutkon ma Jesus, irikkon tongon. Nai ma, nai ma naima tongon, ihutkon ma Jesus, irikkon tongon.
3. Ganup na porsaya bai Tuhanta in, dapotan ianan na dear ijin. Tongtong do mandoding na ondos hujin, ibaen hamegahon na masa ijin. Amen, amen, haleluya! Napuji ma Jesus ampa Naibata. Amen, amen, haleluya! Napuji ma Jesus ampa Naibata.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital