Doding Haleluya Digital

268. Jahowa Tuhankin

Doding Paruntolon

F = do; BL 149
1. Jahowa Tuhankin, bah tubuh sijengesan Sitompa ganup in, sibere hagoluhan Hupindo hu Bamu, angkula na jorgit Age uhurhu pe, ase tongtong borsih
2. Ham mangajari au, bai sihatahononku Dear marsahap au na sambor horomonku Sai bahen Ham au on, parhata na mantin Margogoh ma tongon ganupan hatangkin
3. Sanggah tarsosak au, daoh ma pandoleian Naborit in ganup sai boi ma in huporsan Pamonang Ham au on, palamlam uhurhin Paruhur na holong, baen Ham hasomankin
4. Padamei Ham ma au, marsaor bai hasoman Ai in do na talup bai Hata-Mu o Tuhan Anggo mararta au, ibaen Holong-Mu in Ulang be saor au bai na masambor in.
5. Parorot Ham au on sadokah au manggoluh Matua pe au on palamlam Ham uhurhu Ulang tarrikkad au halani gabeihin Ronsi ubanan au sai hot ma sangapkin
6. Bai na lao matei au bai ujung ni goluhku Paingat Ham ma au, ijin, ale Tuhanku Bai hasonangan in sai togu tonduyhin ‘Ge orbuk dagingkin, sai jaga Ham ma in
7. Bani parroh-Mu in bai ari parpuhoon Papuho au ijin, na lao marhasangapon Padomu Ham ma au hu bai hasomankin Ganup tinobus-Mu, hun bani dousa in.
8. Sai pujionku Ham o Naibata, Bapangku! Hupuji ampa Ham o Jesuskin, Tuhanku Tonduy Na Pansing in, pujion pakon in Sitolu sada in, Bamu ma dodingkin  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital