Doding Haleluya Digital

367. Na Laho ma Au

Doding Na Masa Magira

D = do ; BL 361
1. Na laho ma au bai na sonang i surga, i surga tongon sai na sonang ma au. O hasomankin na gok dousa gok holsoh, sai dihut ma ho sai hu surga ho lao Sai dihut ma ho, dihut ho. Sai dihut ma ho, sai hu surga ho lao.
2. I surga tongon seng adong be naborit, ai sonang tumang sadokah-dokahnin. O hasomankin na sai pusokan uhur sai dihut ma ho sai hu surga ho lao Sai dihut ma ho, dihut ho. Sai dihut ma ho, sai hu surga ho lao.
3. I surga tongon seng adong be na sombuh, bayak do ijin, ai sonai pakon au. O hasomankin na boratan na marsik sai dihut ma ho sai hu surga ho lao Sai dihut ma ho, dihut ho. Sai dihut ma ho, sai hu surga ho lao.
4. I surga tongon ipasirsir ianan na sonang tumang, sai hujin ma au lao. O hasomankin iananmu i surga sai dihut ma ho sai hu surga ho lao Sai dihut ma ho, dihut ho. Sai dihut ma ho, sai hu surga ho lao.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital