Doding Haleluya Digital

245. Na Marmahani Hita

Doding Haporsayaon

Des = do; BL 8
1. Na marmahani hita parholong atei in In ma Tuhan Jesus sibere tuah in, sibere tuah in
2. Itatap hamarsikon ni jolma haganup Seng dong be hasonangan, na kahou do ganup, na kahou do ganup
3. Ai do ’se roh Tuhanta hu hasiangan on Manobus ganup jolma mangkopkop hita on, mangkopkop hita on
4. Ibere do diri-Ni hu hamateian in Ai ia gabe gantih ni manisia in, ni manisia in
5. Halani ai, o jolma sahei ma dousamin Asal ma ham porsaya, marulih ham ijin, marulih ham ijin
6. Ganup hita na loja ibahen dousa in Sai roh ma ganup hita bai Tuhan Jesus in, bai Tuhan Jesus in
7. Sihol pasonangon-Ni ganupan hita on Sihol arahkonon-Ni hu surga hita on, hu surga hita on  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital