Doding Haleluya Digital

24. Na Martumpu do Hanai Ganupan

Doding Ari Minggu

F = do Na martumpu do hanai ganupan, lao padomu tangan in Hubai darohMu do patoguhon, sai totap Bamu ma in Jesus sai patugah Ham bannami Rosuh-Mu ma dodingkonon nami Sai hatahon Ham Tuhan, “Ondos ma damei hubam”

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital