Doding Haleluya Digital

303. Na Pansing, na Pansing (303)

Doding Puji-pujian

Es = do
1. Na pansing na pansing Tuhan parkuasa Ari on hanami mamuji Naibata Napansing napansing janah marjumbalang Sitolu sada na sangap tumang
2. Na pansing na pansing hotak-Mu i surga Halak na mapansing manrogop hu Bamu Haganup malekat sai mamuji Tuhan Raja na sangap sadokah ni in
3. Na pansing na pansing na seng boi tandaonni ganup pardousa na butak na golap Gok hapansingon-Mu, Ham do parkuasa Gok haholongon, Ham o Naibata
4. Na pansing na pansing Tuhan parkuasaningon do pujion ni na tinompa-Mu Na pansing, na pansing janah marjumbalang Sitolu sada na sangap tumang

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital