Doding Haleluya Digital

471. Na Pansing, Na Pansing (471)

Doding Harajaon ni Naibata

C = do
1. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami. Sigomgom haganup tanoh on, Na Pansing do Ham.
2. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami. Ai domma roh hanami Bamu, jalo Ham ganup.
3. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami. Sai sasap dousanami ganup, ’se talup Bamu.
4. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami. Sondangkon Ham bannai bohi-Mu, idop uhur-Mu.
5. Na Pansing, Na Pansing, do ham Naibatanami. Dompakkon Ham homa bohi-Mu, sorap damei-Mu.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital