Doding Haleluya Digital

57. Na Poltak ma Panondang in

Doding Epiphanias

Es = do; BL 206
1. Na poltak ma Panondang in, Na mangatasi haganup, sagala parsinalsal, Jojor do sondangan-Ni in ihagolapaan haganup, na sihol bai sinalsal Jesus uhur-Mu ma ondos paliharhon manisia, Mangirikkon Naibatanta.
2. Ham do mangapoh uhurhon, o Raja ni dunia on, sadokah ni goluhku. Sai Ham ma gabe rupeihon, seng ra be au ijolom on; Ganup na laho salpu. Roh Bamu au na sombuh, na porsaya bai hata-Mu do, panumpak-Mu in hupindo.
3. Tor ise pasonangkon au? Age huja pe ahu lao, Ham hansa na hubotoh. Sai paahapkon Ham holong ni atei-Mu bai dorunkin, masombuh janah bodoh. Ulang lopas Ham au kahou, ai Ham do mangkopkop ahu, ningon Ham do jolomanku.
4. Uhurhu pe malas tumang, Mangidah Jesus na roh in, mamboban hagoluhan. Sai Ham ma pujionku tong, sadokah au i tanoh on, age pe dob ibabou. Sangap, sangap bai goran-Mu, Ham Rajangku; hudodingkon, hatunggungon-Mu o Tuhan!

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital