Doding Haleluya Digital

470. Naibata Mandilo

Doding Harajaon ni Naibata

G = do
1. Naibata mandilo, ganup hita on, goranmu idilo, roh ma ham tongon. Sol useihonon-Ni do, pasu-pasu-Nin. Goluh ari-ari jalo ham ma in.
2. Humbai hapoltakan, roh sinalsal-Nin. Das hu hasundutan, siang baenon-Nin. Gok kuasa-Ni do ganup, tinompa-Ni in. Ase hita ganup, Puji goran-Nin.
3. Sion na gok sonang, in do hotak-Nin. Hot do marsinondang, sangap-Ni ijin. Rap mandoding do ijin, na porsaya in. Mamuji goran-Ni, sadokah ni in. Ā 

Cari nomor/judul
Copyright Ā© 2024 Haleluya Digital