Doding Haleluya Digital

53. O Raja na Sumurung

Doding Epiphanias

C = do; BL 156
1. O Raja na sumurung, o Jesus Tuhankin! Na so ongga marujung harajaon-Mu in. Sangap janah mandohar, baen Ham goran-Mu in Ambilan na Madear, sai ratat baen Ham in.
2. Paruhur na hun purba, na roh manombah Ham. Luahni pe iboba, lao pasangapkon Ham. Ai bintang-Mu ididah na marsinalsal in. Paboa domma tubuh Ham Sipatuah in.
3. Ham na marhasangapon hinan, o Tuhankin. Ai bani habayakon, seng porlu Bamu in. Seng roh Ham mamorluhon arta ni tanoh on. Na sahit do itaron Ham i dunia on.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital