Doding Haleluya Digital

499. Panorang Olob-olob

Doding Pangarahon

As = do
1. Panorang olob-olob, sai roh ma hita ganupan. Riap ma mangolobkon, Ambilan na ondos banta Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan. In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.
2. Hata ni Naibatanta, do mambaen mangasup hita. Bani sagala horja, na dear bani Tuhanta. Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan. In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.
3. Pasuang hosah loja, jalo ma Hata ni Tuhan. Pasiang paruhuran, sai totap marpangarapan. Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan. In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.
4. Pongkut ma manangihon, hata ni siparambilan. Usihan ni suruhan, mambobai ganup hulanan. Domma lihar nuan ganup i kehen in, ‘ge i huluan. In ma kuasa ni Hata-Ni Tuhan in, mandilo hita.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital