Doding Haleluya Digital

199. Piga Bintang na i Langit

Doding Ni Dakdanak

F = do
1. Piga bintang na i langit, domma ibilangi ho;Piga hombun na mardalan, ongga do ihira ho. Naibatanta do mamilang ganup bintang na marlinang Ulang magou age sada, ai ganup do in harga.
2. Piga porkis na manggoloh na iatas tanoh on? Piga ihan na manggoluh bai ganup dunia on? Naibatanta manandasi haganupan bilanganni. Naibata do manompa ronsi porkis hape da.
3. Piga anak pakon boru na iatas tanoh on,Na hotop marguro-guro i alaman in tongtong? Megah uhur ni bapanta bani haganup sidea,Sai holong tumang atei-Ni na mangidah hita da. 

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital