Doding Haleluya Digital

117. Pitah Jesus Hubaen Hasomanku

Doding Paruntolon

Bes = do; 4 ketuk
1. Pitah Jesus hubaen hasomanku Ia do na pasonangkon au Ningon sai tongtong torang langkahku anggo rapkon Jesus in au lao anggo rapkon Jesus in au lao.2 . Tanoh pakon laut sonang hu bontas, anggo sai iiring Jesus au. Hu nagori atas pe sai torus, do boanon ni Tuhanku au, do boanon ni Tuhanku au.
3. Sanggah modom barang sanggah puho, Jesus do hasomankin tongtong . Sai sora-Ni do tongtong hu bogei , pasonangkon au na marsik on, pasonangkon au na marsik on .
4. Jesus do tongtong haporusanku, arta pakon hagoluhankin; Ai pe tonduy ‘ge pe pamatangku, hu ondoskon hu tangan-Ni in, hu ondoskon hu tangan-Ni in.
5. Anggo roh dilo-Ni bai tonduyhu, malas uhur mangirik kon in; Seng tagamon sunsah be uhurhu, rapkon Tuhankin i surga in, rapkon Tuhankin i surga in.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital