Doding Haleluya Digital

201. Puji Tongtong Jahowa Tongon

Doding Puji-pujian

Bes = do
1. Puji tongtong Jahowa tongonpardear gabei parholong atei sadokahni in;pardear gabei in parholong atei in.
2. Ingat tongtong, ale tonduyhon. Ganup na jenges, ibahen Tuhan Naibata hubam;Dear layak-Ni do na pagoluhkon ho.
3. Seng dong tongon pargogoh tongtong. Na songon Bapa, Tuhanta Naibata i surga in. Gogoh tumang do in, tunggung tumang do in.
4. Jombut botul Jahowa bujur. Na marmulia bai haganup na tinompa-Niin. Hamuliaon ma bai Tuhan Naibata!5. Sombah bujur Jahowa botul. Marhahormaton ma hita bai Tuhanta Naibata. Sai rap marsombah ma bai Tuhan Naibata.
6. Sai bujur bei mandoding ale. Mamuji-muji Tuhan Naibata i surga in. Pardear gabei in, na marmulia in 

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital