Doding Haleluya Digital

237. Roh Ham bai Jesus, Roh Ham Botul

Doding Hasasapan ni Dousa

Bes = do; 4 ketuk; BL 196
1. Roh ham bai Jesus, roh ham botul, tangar hata-Ni jalo bujur. Na roh do Jesus pagoluh ham, asal porsaya ham. Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe; Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.
2. Roh ham bai Jesus, akuhon ma, pambahenanmu na so tama; Sai sasapon-Ni dousamu in, ibaen daroh-Ni in; Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe; Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.
3. Roh ham bai Jesus, papodas ma, ai seng ra Ia manulak ham; Parholong atei do Jesus in, tenger ma uhurmu; Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe; Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.
4. Roh ham bai Jesus, ai holong do, uhur-Ni bani halak na roh ; Ai ipaluah tonduyta in, ulang be magou in. Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe; Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital