Doding Haleluya Digital

304. Sada Goran na Majenges

Doding Puji-pujian

As = do
1. Sada goran na majenges humbai ganup goran in Goran ni Tuhanta Jesus in do sijengesan in Goran-Mu o Tuhan sai dodingkononku in Goran-Mu Jesuskin na pamalum uhurhin
2. Sai na malum do uhurhu, domma sonang tonduyhin Goran-Mu, do sinajatangku, maralohon munsuhkin Goran-Mu, O Tuhan sai dodingkononku in Goran-Mu, Jesuskin na pamalum uhurkin
3. Sipaluah do Goran-Mu, na pamonang tonduyhin Ganup rantei ni si bolis, ningon rotap baenon niin Goran-Mu, O Tuhan sai dodingkononku in Goran-Mu, Jesuskin na pamalum uhurkin
4. Sai dodingkon ma Goran-Ni, laho manaksihon in Paima das hita hu surga, lao manombah Tuhan in Goran-Mu, O Tuhan sai dodingkononku in Goran-Mu, Jesuskin na pamalum uhurkin

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital