Doding Haleluya Digital

238. Sai Hu Lobei-Mu Tuhanku

Doding Hasasapan ni Dousa

Bes = do; BL 24
1. Sai hulobei Mu Tuhanku, hu useihon uhurhon Sai pasiat Ham tonggongku, pakon ganup iluhkon
2. Husolsoli do uhurhu nagok dousa in tongtong Ai buei ari-aringku huparambur-ambur tong
3. Sai gati do hutadingkon dalan Mu na pintor in Kristen au hape hujolom dalan hamagouan in
4. Halanin unduk uhurhu nuan i lobei-Mu Sai holong ma Ham, o Tuhan, dousakin sai sasap Ham
5. Sai bujur ma hupadankon uhurhon nuan Bamu Sai hu surga tujuanku! Jesus togu Ham ma au.
6. Mangirikkon Ham, Tuhanku sai malas ma uhurhin Sai totap ma in padanku! Amen, saud ma Hata in!  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital