Doding Haleluya Digital

182. Sai Na Marsididahan

Doding Na Masa Magira

Es = do; 4 ketuk; BL 11
1. Sai na marsididahan do na porsaya in dob ondos pardalanan hu hasonangan in hu hasonangan in hu hasonangan in.
2. Anting bujur ma hita manlawan dousa in sai ulang tading hita, itongah dalan in i tongah dalan in, i tongah dalan in
3. Sai na marsididahan do use hita on, dob das i lambung Tuhan, dob monang hita on. dob monang hita on, dob monang hita on.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital