Doding Haleluya Digital

204. Tatap Hanai On

Doding Ari Minggu

As = do
1. Tatap hanai on na humpul ijon Sihol do pujion nami layak-Mu o Tuhannami. Tatap hanai on na humpul ijon.
2. Togu hanai on, na mardousa on; Ale Jesus Tuhannami, sai maidop ham bannami. Togu ham tongtong na mardousa on.
3. Sai parorot Ham, ganup hanai on; Humbai ganup munsuh nami, ulang magou be hanami; Sai parorot Ham, ganup hanai on.
4. Sai urasi Ham ganup hanai on; As mubah uhurnami, sai borsih ma tonduynami. Sai urasi Ham ganup hanai on.
5. Sai ajari ham ganup hanai on; ’Se ganup botohonnami dalan sidalanannami. Sai ajari ham ganup hanai on.
6. Sai pintori ham ganup hanai on; Sai unduk ma uhurnami mansopotkon dousanami. Sai pintori ham ganup hanai on.
7. Sai pamasuk Ham ganup hanai on; Ulang modom be hanami bani pardousaon nami. Sai puhoi Ham ganup hanai on.
8. Sai pamasuk ham ganup hanai on; Bai na jumlah ajalnami anggo bois bohalnami. Sai pamasuk Ham das hu surga in.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital