Doding Haleluya Digital

9. Tuhan Naibata

Doding Tonggo

As = do

1
Tu
1
han
7.
Nai
1
ba
|
2
ta,
.
0
1
sai
2
pa
3
ro
2
rot
|
1
Ham.
.
0
|
3
Da
4
ging
5
pa
4
kon
|
3
ton
2
duy
3
na
2
mi,
|
1
in
2
ma
3
ma
2
pi
|
1
nin
7.
do
1
na
7.
mi
|
1
sai
1
pa
7.
jor
1
git
|
2
Ham,
.
0
|
1
ga
2
nup
3
ha
2
nai
|
1
on
.
0

3 ketuk
1. Tuhan Naibata, sai parorot Ham. Daging pakon tonduy nami, in ma na pinindo nami sai pajorgit Ham, ganup hanai on
2. Jesus Ham botul, Raja na bujur; Ham paluah tonduynami, humbai pardousaonnami; Pasu Ham tongtong, ganup hanai on.
3. Sai papansing Ham, janah rajai Ham, Ham ale Tonduy Napansing, uhurnai gabe na pansing, Bani Hata-Mu, songon nidok-Mu.

Choral Buch 191, Adam Drese,um, 1690
Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital