Doding Haleluya Digital

111. Sai Mulak, Sai Mulak

Doding Paruntolon

Es = do; BL 63
1. Sai mulak, sai mulak na mardagang do ho! Ai daoh ho nuan, sirang do tuah min. O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho! Mulak! Mulak ma ho! 2. Sai mulak, sai mulak, na sininta dokah! Sai datei uhurmu, ai buei dousamu. O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho! Mulak! Mulak ma ho! 3. Sai mulak, sai mulak, ho hun siou nadaoh! Hadoyuokon do in, dageionmu ijin. O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho! Mulak! Mulak ma ho! 4. Sai mulak, sai mulak, ai na sonang ma ho. Sahei ma dousamu, dapot pinintamu. O pardagang ou! Mulak! Mulak ma ho! Mulak! Mulak ma ho!

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital