Doding Haleluya Digital

125. Binsar ma, Binsar ma

Doding Paruntolon

As = do
1. Binsar ma , binsar ma, marsinondang ma; haliharon ran hun babou, lao pagoluh na itanoh; hanai on ganup, hanai on ganup.
2. Ngalut ni goluhkin sitarononkin. Parsahitan, halojaon, do rupeimu hajolmaon, na itanoh on, na i tanoh on.
3. Tuhankin, tuah ni hajolmaon in, Ham ma baen hatudalanku, Ham tongtong pangarapanku, Jesus goran-Mu hatengerankin.
4. Torih ma rupeimin, seng marsibar in. Ulang ho itoroh longkot, ulang rupeimin lao surut! Tuju goluhmin, na ibaboi in.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital