Doding Haleluya Digital

141. Jesus Raja ni Kuria

Doding Harajaon ni Naibata

Es = do; BL 97
1. Jesus, Raja ni Kuria, na pansing janah porsaya. Pasu-pasu Ham au on. Sai papuho Ham uhurhu, mangirikkon Ham Rajangku, Pargogohi Ham au tong, pargogohi Ham au tong.
2. Tonduy Napansing ma bere, roh bai uhur ni kuria bai ganup dunia on. Ase tong sada uhurni, gembit merap pe halakni. Pasangapkon Ham tongtong, pasangapkon Ham tongtong.
3. Pangku-Mu paluah Ham ma humbai begu-begu setan, pakon uhur daging in Ham tumang ma, ale Tuhan malas uhur ni humpulan. Na manjujung Goran in, na manjujung Goran in 4 . Ganup na i parujian na manaron parsahitan, sai kawahkon Ham ganup. Sai patoguh Ham uhurni mangundukkon tinaronni. Ase sai marbuah in, ase sai marbuah in.
5. Sai pauli Ham Kuria, ‘se harosuh-Mu isura haganup pagori-Mu; Halak na toruh maruhur na magigi bai na sambor. Sibalosi hata-Mu sibalosi hata-Mu
6. Ai harga tumang hanami na tinobus-Mu ganupan, ingat Ham hanami on. Togu Ham hanai, 0 Tuhan humbai lombang hasunsahan. Hu nagori atas in, hu nagori atas in.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital