Doding Haleluya Digital

167. Marujung ma Nuan Saminggu

Doding Bodari ni Ari Sabtu

F = do; BL 66
1. Marujung ma nuan saminggu parlayak-Mu na dong sonin. Songon binere-Mu hubangku, pasu-Mu in bai uhurhin. Sonin ma ‘ge hu lobei on, sai Ham manongos in tongtong.
2. Hupuji Ham, o Naibatangku, tarima kasih ma Bamu, Ibaen pambere-Mu ganupan hubangku, ai hubotoh do; Megah do Ham bai dodingkin, marhitei-hitei Jesus in.
3. Tongon, sai dong pe na hutaron ilopas Ham saminggu on. Itumpak Ham do au manaron, ase bai haderon on. Ihorhon na hutaron in, sai Goran-Mu pujionkin.
4. Nuan adong pangiondoanku, na porlu sibereon-Mu; Sai ulang dingat ham dousangku, holong ma Ham manguras au, Marhitei-hitei daroh in na dob manggalar utangkin.
5. Seng mubah hata-Mu hubangku, totap do bagah-bagah-Mu; Ai pagoluhon-Mu pardousa, anggo marhoru uhurnin. Janah iboan dousa in bai Jesus, Sipaluah in.
6. In ma ginolom ni uhurhu bani haporsayaonkin. Ase malas nuan uhurhu lao paujungkon minggu in; Ai domma sonang uhurhin ibaen pangarapanni in.
7. Lambin martambah do umurhu lambin madohor ma homa, Arini lao tadingkononku dunia on, marayak Ham. Tagam hinan baen tonduyhin, marayak hasonangan in.
8. Anggo dob puho ahu sogod bai ari Minggu na roh in, Megah uhurhu laho bongkot hubagas parmingguan in. Ai jaloonku ma ijin Ambilan na mapansing in.
9. Dob-dob hinan ma lah hupuji na sihol bereon-Mu, hubotoh do pangkaholongi ni Ham age hupudi on; Hu surga au itogu Ham, sonin ipingkir Ham hinan.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital