Doding Haleluya Digital

21. Laho Luar Masuk pe

Doding Ari Minggu

As = do; BL 78 Laho luar masuk pe, Jesus Ham hasoman nami Pasupasu hanai bei pakon pargoluhan nami Togu Ham hanai o Tuhan Das hubani hasonangan
Choral Buch 135, Johann Rudolf Ahle, 1664

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital