Doding Haleluya Digital

215. Martuah Hataonkon, Sisada Bapa in

Doding Harajaon ni Naibata

F = do; BL 9
1. Martuah hataonkon, sisada Bapa in Na tong marparuhurhon, manggolom damei in Na tong marparuhurhon, manggolom damei in
2. Manorap anggo hombun, padear juma in Sai sogop hatuahon, hubai hasoman in Sai sogop hatuahon, hubai hasoman in
3. Pajumpah ma na patut, bai hasonangan in Maluah na tarsangkut, borsih pardousa in Maluah na tarsangkut, borsih pardousa in
4. Ganupan na porsaya, na masuk do hujin Na gabe sakuria, sisada Tuhan in Na gabe sakuria, sisada Tuhan in  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital