Doding Haleluya Digital

225. Sada Siparmahan in

Doding Harajaon ni Naibata

F = do
1. Sada Siparmahan in, pinahanni sahulanan. Bai na jumpah ari in, haganupan hita longang. Hatengerhon Jesus in, ningon saud Hatani in.
2. Ai dao h do ari in? Tatap ma, ai domma mulgap. Sangap ni Tuhanta in, bani bangsa in sol sogop; Loja do na kahou in , mambalosi setan in.
3. Jesus roh ma Ham podas , mantaluhon hagolapan; Sai marlintun ma doras, hata-Mu bai hajolmaon. Ase jumpah haganup, na nidok ni hata-Mu.  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital