Doding Haleluya Digital

23. Jesus do Haholonganta

Doding Ari Minggu

C = do Jesus do haholonganta, na manobus hita humbai dousa Marhitei daroh-Niin Daging ampakon tonduyta, hu Bani ma ondoskon hita ‘se sonang ilambung-Ni in Sai jalo hanai on, Kuria-Mu do on, hu Bamu ma! Ganupan on, tumpaki Ham, holong ni atei-Mu do in.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital