Doding Haleluya Digital

257. Sai Martuah do Marnunut

Doding Haporsayaon

Es = do; BL 181
1. Sai martuah do marnunut halak na porsaya in In ma halak na dob surut humbai pardousaon in Na so ra be mangirikkon tahi ni parjahat in Na so ra be sahundulan ampa pangapasi in
2. Sai marosuh do uhurni, bani pangajaran in Na binere ni Tuhanni, gabe sibalosan-niin Songon hayu na madear, na ilambung bah hape Sai tabun ramos do ia, na so bulih melus be
3. Talu do bai paruhuman, halak si pargeduk in Jongjong do bai hasangapon, na pintor maruhur in Si pargeduk seng na bulih, roh hu hagoluan in Hamagouan do rupeini, sonang do parpintor in  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital