Doding Haleluya Digital

273. Puho, Siang ma Ari

Doding Paruntolon

F = do; BL 152
1. Puho, siang ma ari, salpu ma borngin in Sai surut ari-ari, pardalananmin Porluhon mansarihon, na pagoluhkon ham Ai rohkonsi ma borngin, sai marsaran ham
2. Puho siang ni ari, tanggali dousamin Haporsayai ma Hata ni Tuhanta in! Dousamu in ganupan isasap Jesus in Das ham hu hagoluhan bai na sonang in
3. Eta, sai saud ma puho ganupan hita bei! Tahankon hata-hata, ‘ge na parngit pe! Haganup gogohta, sai pakei ganup in Marayak iananta na i surga in

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital