Doding Haleluya Digital

285. Sai Parmudu Ham Hanami

Doding Laho Mangan

Es = do; BL 190 Sai parmudu Ham hanami, apoh Ham ma uhurnami, Pasu Ham ma sipanganon, ase gabe hatoguhon. Janah gabe hagoluhan, bai angkula hagalekon. Ronsi ondos ‘ge hanami, das hu surga, Bapa nami.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital