Doding Haleluya Digital

286. Na Salpu do Arian in

Doding Bodari

As = do; BL 35
1. Na salpu do arian in hupuji Ham o Tuhankin. Ai das hubai bodari on, layak-Mu in bannami on.
2. O Tuhan, holong atei-Mu tambahi Ham ma layak-Mu; Sai sasap Ham ma dousangkin o Jesus, bai daroh-Mu in.
3. Ramoti Ham au borngin on, pasonang Ham ma uhurhon; Sai suruh Ham suruhan-Mu na sai tongtong manjaga au.
4. Dobkonsi puho au use paingat Ham uhurhu pe. Mamuji-muji goran-Mu, ‘ge pararatkon sangap-Mu.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital