Doding Haleluya Digital

294. Naha ma Hita Ia dob Marujung

Doding Na Masa Magira

C = do; BL 201
1. Naha ma hita ia dob marujung, paruntolonta i dunia on. Dobkonsi lang be hita on mangusung, na borat in i atas tanoh on. Lao misir huta hu nagori atas, dob na tadangkin orbuk tanoh in; Bai na dohor na tatap hasonangan, na pinarsinta ni uhurta in.
2. Naha ma hita anggo isondangi, panondang na so ra maseda in? Tuhanta in paliharhon dalanta, ampa dousanta itanggali in. Seng igomgomi tikas in be hita, seng manolsoli be uhurta Bai na pajumpah hita ‘pa hasoman, na dob sonang tumang i sursga in.
3. Naha ma hita anggo na irikkon, panogu-nogu ni Tuhanta in? Ai seng be dong na boi mangambat hita, humbai rupeita na i surga in. Bai na lihar pangkawah ni matanta, mangidah Jesus, Sipagoluh in, Na sangap in, na mangkunduli hotak, manggomgom haganup ianan in.
4. Naha ma hita anggo tangaronta, sora ni Jesus Sipagoluh in, Mandilo hita on na dob maluah, bai pesta banggal na sirsir ijin? Bokas ni ugah-Nin torang taridah, habaoran ni daroh-Ni tingki in. Na paluahkon hita hunbai dousa, ‘ge hamateian sadokah ni in.
5. Naha ma hita? Seng ongga ididah, atap itangar barang ise pe. In ma rupeita anggo masuk hita, hu surga in na dob sirsir hape. Halani ai sai gogoh bei ma hita, ‘ge loja atap hadogason pe. Lao marayakkon rumah ni Tuhanta na jenges, na gok sonangnin hape.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital