Doding Haleluya Digital

323. Domma Roh Au o Tuhanku

Doding Horja Banggal Na Pansing

Es = do; BL 314
1. Domma roh au o Tuhanku bani hayu silang-Mu Hugalangkon ma diringku bani halojaon-Mu Hatuahon in, malas uhurhin Ai bulat do hugalangkon ganup diringkon
2. Haganup ma huondoskon hu Bamu o Tuhankin Na marsaran do tonduyhu bai rosuh-Mu o Tuhan Hatuahon in, malas uhurhin Ai bulat do hugalangkon ganup diringkon
3. Sai sorapkon bai uhurhu Tonduymu Napansing in Rumah-Mu baen Ham uhurhu sai iankon Ham ma in Hatuahon in, malas uhurhin Ai bulat do hugalangkon ganup diringkon
4. Sai gok Tonduy baen uhurhu talu uhur daging in Ganup arta na i tanoh lang maimpol au ijin Hatuahon in, malas uhurhin Ai bulat do hugalangkon ganup diringkon
5. Ge galek ope uhurhu markuasa gogoh-Mu Holong-Mu do mangirikkon bai ganupan langkahkin Hatuahon in, malas uhurhin Ai bulat do hugalangkon ganup diringkon
6. Ai bagas tumang do holong ni uhur-Mu o Tuhan Pitah Ham huhaholongi Ham simada diringkon Hatuahon in, malas uhurhin Ai bulat do hugalangkon ganup diringkon  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital