Doding Haleluya Digital

333. Hu Surga do Tujuankin

Doding Paruntolon

G = do; 3 ketuk; BL 352
1. Hu surga do tujuankin sai tong masihol uhurhin Bai na roh au hu lobei-Mu, patenger Ham ma uhurhin O Tuhan togu tonduyhin, bai na sonang i lambung-Mu ai sai masihol uhurhin hu surga bai ianan-Mu
2. Seng sonang au bagi goluhkon, bai tanoh partangisan on sai dompak Ham do uhurhon, ase boi sonang au tongtong O Tuhan togu tonduyhin, bai na sonang i lambung-Mu ai sai masihol uhurhin hu surga bai ianan-Mu
3. Ai haganupan dousakin tadingkononku ma ijin sai tong mangarap uhurhin, hu lambung-Mu na sonang in O Tuhan togu tonduyhin, bai na sonang i lambung-Mu ai sai masihol uhurhin hu surga bai ianan-Mu
4. Bai huta sigijangan in, talar hapansingon-Mu in Marolob-olob do ijin, ganupan na dob monang in O Tuhan togu tonduyhin, bai na sonang i lambung-Mu ai sai masihol uhurhin hu surga bai ianan-Mu

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital