Doding Haleluya Digital

337. Husombah Ham Tuhan

Doding Haporsayaon

As = do; BL 224
1. Husombah Ham Tuhan tangihon au! Sai uhur-Mu Tuhan pasaud Ham Sai lambin tambah ma holongku hu Bamu Sai tambah ma holong Bamu  2. Sanggah na kahou au, daoh hun Bamu. Sai ipindahi Ham, jumpah Ham au. Halani in holong do, uhurhon Bamu. Sai tambahma holong Bamu.
3. Sanggah tarsosak au, parngit tumang, Iapoh Ham do a, sonang tumang . Haposankin do Ham, Ham Sipagoluh au. Sai tambah ma holong Bamu. 4 . Anggo roh ajalhin, holong ma Ham. lalo Ham tonduyh in, hu lambung-Mu. Malas ma uhurhon, mangidah bohi -Mu. I lambung-Mu i surga in.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital