Doding Haleluya Digital

339. Jesus Haposanku

Doding Haporsayaon

As = do ; BL 246
1. Jesus haposanku, Ham ma hasomanku Ulang au tarpunjung, seng dong hasomanku Jesus haposanku, hasomani ahu Ham ma hasomanku, bai pardalananku
2. Ham tumang Rajangku, Ham do balosanku Jalo Ham ma ahu gabe jabolon-Mu Sai sonang ma ahu ai tangkas ma bangku Ham tumang Rajangku janah balosanku
3. Ai pintor uhum-Mu bai harajaon-Mu In ihutkononku, baen hagoluhanku Dob tangkas hubotoh sonang i lambung-Mu ai pintor uhum-Mu bai harajaon-Mu
4. Ham paridop uhur bai ganup pardousa daroh-Mu madurus, baen tobus ni dousa In do na margogoh mamintori jolma Ham paridop uhur bai ganup pardousa
5. Jesus do Tuhanku baen batar-batarhu na gabe onjolan ni haporsayaon Lang be au mabiar ‘ge bai parmaraan Jesus do Tuhanku baen pangajamanku  

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital