Doding Haleluya Digital

350. Holong na Humbani Tuhan

Doding Harajaon ni Naibata

Bes = do; BL 355
1. Holong na hunbani Tuhan, na roh humbai Jesus in. Sai totap do marsinondang holongni Tuhanta in Sai sondangkon ma holong-Ni das bai hagolapan in Ase haganup pardousa ipaluah Naibata
2. Dousa pakon kuasani, ampa sipangagou in. Sai marhoih do ganupan, bani paruntolon in. Sai sondangkon ma holong-Ni, das bai hagolapan in. Ase haganup pardousa, ipaluah Naibata.
3. Sai saksihon ma hata-Ni, bai na laho magou in. Patuduhkon ma rosuh-Ni, ‘se maluah ganup in. Sai sondangkon ma holong-Ni, das bai hagolapan in. Ase haganup pardousa, ipaluah Naibata.

Cari nomor/judul
Copyright © 2024 Haleluya Digital